RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjnąKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD ICH PRZETWARZANIA


1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, ul. Kochanowskiego 19 , 86-300 Grudziądz.

2. Dane do kontaktu:
a) nr telefonu: 56 46 228 03;
b) e-mail: sp16.grudziadz@interia.pl

3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Małgorzata Smelkowska.

4. Dane do kontaktu:
a) nr telefonu 56 45 10 360
b) e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu.

7. Podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
c) przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21.

13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.archiwum wiadomości:
dziś jest 14 listopada 2019 r. jesteś 543546 gościem u nas
©Szkola Podstawowa nr 16 w Grudziądzu