biblioteka

Szkolna biblioteka

Funkcje bibliotek szkolnych

Kształcąco-wychowawcze – dostarczanie różnorodnych materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i przysposobienie do czytelnictwa, umiejętności korzystania ze źródeł informacyjnych a także wyszukiwania informacji na dany temat. Organizowanie w bibliotece różnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Opiekuńczo-wychowawcza – współdziałanie biblioteki z nauczycielami i wychowawcami w realizacji celów wychowawczych szkoły. Praca indywidualna z uczniem, rozmowy i poradnictwo w doborze lektur.

Diagnostyczno-prognostyczne – identyfikacja uzdolnień i słabości uczniów, a także ich zainteresowań i pasji. Gromadzenie zbiorów dopasowanych do upodobań czytelników.

Kulturalno-rekreacyjne – włączanie się bibliotek szkolnych do życia kulturalnego uczniów. Organizowanie czasu wolnego uczniów.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 poniedziałek - piątek od 730 do 1300

katalog książek online MOL NET+
biblioteka