statut szkoły

Statut szkoły

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

  • Określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły.
  • Ustala zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizację i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami.
  • Określa zasady współdziałania organów, które występują w szkole tj. dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców i rada szkoły.
  • Zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez szkołę biblioteki, świetlicy czy internatu.
  • Informuje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród, w tym – przypadkach i procedurze wydalenia uczniów ze szkoły.
  • Reguluje zasady rekrutacji uczniów do szkoły.
  • Określa sposoby uzyskiwania środków finansowych dla szkoły, ceremoniał szkoły, informację o sztandarze (jeśli jest) i szkolnych pieczęciach.
źródło:https://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/statut-szkoly/
Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu