rada rodziców

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Trzy osoby spośród nich wchodzą do szkolnej rady rodziców.
Wszyscy rodzice i uczniowie mają tego świadomość, jednak wiedza na temat wpływu rady na rozwój szkoły nie jest już tak powszechna.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

 Przewodnicząca: Milena Przybyłek
 Zastępca przewodniczącej: Monika Olczyk
 Skarbnik: Małgorzata Szmuraj
 Sekretarz: Katarzyna Stasiak

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
  • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
  • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
  • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
  • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
  • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
  • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

Dane Rady Rodziców:

nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu
nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Zapraszamy do współpracy

podręczniki

Informacje o podręcznikach

W roku szkolnym 2023/2024 podręczniki dla klas
od 1 do 8 będą wypożyczone, a ćwiczenia przekazane uczniom nieodpłatnie.

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii kupują podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.

podręczniki

rekrutacja

Rekrutacja do szkoły

Zostań uczniem w szkole ...


Od 1 lutego rozpoczęły się zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2022/2023.

Zapewniamy zaangażowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach, spotkaniach i uroczystościach szkolnych oraz miejskich. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach kuratoryjnych i innych pozaszkolnych. Jesteśmy szkołą z tradycją, rozwijającą historyczne zainteresowania uczniów. Wszyscy uczniowie mają dostęp online do pakietu Microsoft Office. Uczniowie mają zapewnione zajęcia logopedyczne i specjalistyczne oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

Oferujemy nowoczesny i kolorowy wystrój, szatnie z szafka dla każdego ucznia, bogaty księgozbiór biblioteczny. Sale lekcyjne doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się nie tylko w przedmiotowych salach lekcyjnych, ale również w altanie na tle zabytkowego parku. Rozbudowujemy zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Aktywność ruchowa odbywa się na wielofunkcyjnym boisku, bieżni i siłowni plenerowej, a najmłodsi korzystają z placu zabaw. Od września 2022 r. smaczne obiady gotowane w szkole.

Zostań uczniem w szkole zapewniającej ciepłą, rodzinną atmosferę!

Szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły - tel. 56 46 22 803

Dokumenty związane z rekrutacją:


rekrutacja