do pobrania

Dokumenty, instrukcje, druki, regulaminy do pobrania


Wszystkie dostępne do pobrania pliki są w formacie PDF

Wybierz jedną z kategorii

loading...
RODO

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego RODO udostępniam klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania

 1. Administratorem Danych Osobowych jest
  Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu,
  ul. Kochanowskiego 19,
  86-300 Grudziądz.

 2. Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 56 46 228 03
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Małgorzata Smelkowska.
  Dane do kontaktu:
  • nr telefonu 56 45 104 71
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu.

 6. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 7. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21.

 13. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie minitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług.
Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu, zwana dalej szkołą, którą reprezentuje dyrektor.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pani Małgorzata Smelkowska.
  Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: (56)45-10-360 lub (56)45-10-361
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: wizerunek.

 4. Źródłem danych jest system monitoringu.

 5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni.

 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  • adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • telefon: (22)531-03-00

 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
statut szkoły

Statut szkoły

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

 • Określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły.
 • Ustala zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizację i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami.
 • Określa zasady współdziałania organów, które występują w szkole tj. dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców i rada szkoły.
 • Zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez szkołę biblioteki, świetlicy czy internatu.
 • Informuje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród, w tym – przypadkach i procedurze wydalenia uczniów ze szkoły.
 • Reguluje zasady rekrutacji uczniów do szkoły.
 • Określa sposoby uzyskiwania środków finansowych dla szkoły, ceremoniał szkoły, informację o sztandarze (jeśli jest) i szkolnych pieczęciach.
źródło:https://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/statut-szkoly/
Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu
przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania

Co powinny zawierać przedmiotowe zasady oceniania?

Przedmiotowe zasady oceniania w szkole jest zbiorem zasad oceniania z danego przedmiotu. Jest on oparty na wewnątrzszkolnych zasadach oceniania uczniów

Nauczyciel dba jednak o dostosowanie go do etapu nauczania, a także przedmiotu, którego dotyczy.

W przedmiotowych zasadach oceniania opisuje się kryteria ocen. 

Wybierz przedmiot:

Poniższe linki prowadzą do plików w formacie PDF.
Przedmioty w kolejności alfabetycznej.